Barion Pixel

Az oldalon sütiket használunk, melyek személyes információt nem tárolnak. Az oldal további használatával elfogadod a cookie-k használatát.

Halloweeni nyereményjáték 2020

Kommentelj és nyerj Magadnak egy pólót!

Nincs más dolgod, mint kommentben megírni melyik a kedvenc pólód webáruházunkban, és belinkelni a Facebookon található posztunk alá.

A posztot Facebook oldalunkon éred el: https://www.facebook.com/LOLmarkt.hu/posts/3711606612203666

 


FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK

Játék ideje: 2020.10.19.-2019.10.29. 
Eredményhirdetés: 2019.10.29. 15:00

JÁTÉKSZABÁLYZAT:

A Facebookos bejegyzés lájkolásával Ön elfogadja a játékszabályzatot.

A nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött, természetes személy részt vehet.

A Nyereményjátékban minden Facebook oldalunkat kedvelő részt vesz, aki ezt a szándékát az aktuális bejegyzés kommentelésével jelzi nekünk!

A SORSOLÁS IDŐPONTJAI:

2020. október 29. 15:00

A nyeremény egy általad kiválasztott póló a webshopunk kínálatunkból.

A sorsolás arra alkalmas alkalmazás illetve program felhasználásával, szabályos körülmények között zajlik.

Továbbá a Facebook Oldalak szolgáltatására vonatkozó használati feltételek-et is minden esetben betartjuk.

KÜLÖNÖSEN:

A Facebook a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és vállaljuk, hogy a Facebook igénybe vételével végzett promóciónkat saját kockázatunkra használjuk. Facebookon végzett promóciók a Facebook teljes körű mentesítése minden jelentkező igény vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik.

 

A promóciónkat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 

Facebook Nyereményjáték Szabályzat 2020. október 19.

Édes Éden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
cégjegyzékszám: 05-09-026628, adószám: 22789716-2-05

 

PROMÓCIÓS JÁTÉKA

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „Póló nyereményjáték!” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: Édes Éden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3599 Sajószöged, Bartók Béla út 5. cégjegyzékszám: 05-09-026628, adószám: 22789716-2-05 (a továbbiakban: Szervező)

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2020. október 19-től 2019. október 29-ig.

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek www.lolmark.hu címen működő pólós webáruházon kell kiválasztani a neki leginkább tetsző pólót, ezután az a Facebook oldalukon elhelyezett nyereményjáték poszt alá kell kommentbe beírnia, melyik pólót szeretné megnyerni. A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott játékos kerül kisorsolásra. A kisorsolt játékos nyereménye az általa kiválasztott póló, amit a szervező GLS futárszolgálattal juttat el a nyerteshez. A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

A Játék 2020. október 19. napján kezdődik, és 2019. október 29. napjáig tart.

Sorsolás: 2019. október 29-én 15 órakor, a Szervező által, arra megfelelő programmal (www.facebook.hu/lolmarkt)

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a fent leírtaknak eleget tesz. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a kihelyezett poszt alá leírja, melyik pólót szeretné megnyerni. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

 

VI. NYEREMÉNYEK:

1 db 3990 Ft értékű póló

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

Sorsolás: 2020. október 29-én 15 órakor a Szervező saját facebook oldalán (www.facebook.hu/lolmarkt)

Szervező a nyertes nevét legkésőbb a sorsolást követő napon teszi közzé facebook (www.facebook.com/lolmarkt) oldalán. A nyertes Játékos ezt követően felveheti a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával az hello@lolmarkt.hu e-mail címen, ahol a nyereményeket a Játékosnak az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon kézhez kapják.

VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

IX. A BEÉRKEZETT PÁLYAMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐI JOGOKRÓL:

Játékos a jelentkezésével (V. fejezet) az általa írt pályaműnek, mint szellemi alkotásának bármely területi korlátozástól mentes, korlátlan időre szóló, kizárólagos, harmadik félre átruházható felhasználási jogát minden visszavonástól mentesen Szervezőre ruházza. Játékos hozzájárul, hogy Szervező a nevét interneten közzétegye, azt lefordítsa, vagy azon módosításokat eszközöljön.

X. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az Facebook adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

 Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.

Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Édes Éden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3599 Sajószöged, Bartók Béla út 5.) Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon Ő a nyertes, úgy nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervező internetes oldalain (www.lolmarkt.hu) Szervező munkatársai a pályázat elbírálásának napját követően 60 napon keresztül közzétehetik.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertes nevét a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;

c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Tartalomhoz tartozó címkék: hír